Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid voorwaarden.
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en verkoopovereenkomsten waarbij Profluid goederen en/of diensten van welke aard ook aan de wederpartij levert. Afwijkingen van de voorwaarden zoals opgesteld door Profluid zijn enkel van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Indien een of meerdere bepalingen zoals genoemd in de voorwaarden deels of in zijn geheel nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  3. Profluid kan gedurende het bestaan van een rechtsbetrekking eisen stellen aan communicatie tussen de partijen of het verrichten van rechtshandelingen via digitale media.
 2. Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst.
  1. Levering van producten uit de webshop worden uitgevoerd door Netfly.
  2. Ieder aanbod op welke wijze dan ook verstrekt door Profluid is vrijblijvend tenzij in de aanbieding nadrukkelijk een aanvaardingstermijn is gesteld.
  3. De overeenkomst komt enkel tot stand na het aanvaarding van het verzoek of bestelling (geplaatst telefonisch of via digitale media) door Profluid en de schriftelijke aanvaarding van het verzoek of bestelling (eventueel) in de vorm van een factuur.
  4. Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor Profluid gezien de aard of de omvang van de order geen aanbieding of bevestiging toestuurt geldt dat de overeenkomst enkel en alleen pas tot stand komt op het moment dat Profluid daadwerkelijk start met de uitvoering of opdracht geeft hiertoe aan derden. In een dergelijk geval geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  5. Profluid is ten alle tijden bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De hieruit voortvloeiende kosten worden conform overeengekomen tarieven doorberekend aan de wederpartij.
  6. Alle, in verband met een aanbod, aan de wederpartij verstrekte informatie in de vorm van onder meer, doch niet uitsluitend, brochures, catalogi, prijslijsten, folders, correspondentie, digitale opslagmedia blijven uitdrukkelijk en exclusief de industriële of intellectuele eigendom van Profluid.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst.
  1. Een eventuele gehele of gedeeltelijke wijziging of annulering van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke instemming van Profluid.
  2. Indien Profluid met een dergelijke wijziging zoals genoemd in 3.1 instemt, is de wederpartij in elk geval verplicht de gemaakte kosten, voortvloeiende uit de reeds verrichte werkzaamheden m.b.t. de overeenkomst, te voldoen aan Profluid.
  3. In geval van een dergelijke wijziging of annulering zoals genoemd in 3.1. is het Profluid toegestaan de levertijden en eventuele doorlooptijden die verband houden met de verbintenissen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien opnieuw vast te stellen en de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. Prijzen
  1. Indien een aanbod vrijblijvend is, zijn ook de hierin opgenomen tarieven en prijsopgaven geheel vrijblijvend.
  2. Prijzen zijn ten alle tijden weergegeven in Euro’s, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
   • Gebaseerd op de ten tijde van het aanbod, respectievelijk de op de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, huur, sociale- en overheidskosten, transportkosten, assurantiepremies en andere eventuele kosten.
   • Prijzen zijn exclusief invoerrechten en bijzondere belastingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
   • Exclusief heffingen (accijns) en rechten, maar inclusief B.t.w.
  3. In geval van een vrijblijvend aanbod, en ook indien dit voorbehoud in een niet vrijblijvend aanbod is opgenomen, is Profluid gerechtigd de prijzen aan te passen wanneer de prijsstijging meer dan 2% afwijkt van de aangeboden dan wel overeengekomen prijzen.
  4. In geval van een vrijblijvend aanbod, en ook indien dit voorbehoud in een niet vrijblijvend aanbod is opgenomen, is Profluid gerechtigd prijzen aan te passen in geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen. Hierbij is Profluid gehouden rekening te houden met eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien ten verstande dat ten tijde van de orderbevestiging, reeds aan Profluid bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging dienen te worden vermeld.
 5. Risico
  1. Het risico met betrekking tot de door Profluid aan de wederpartij te leveren goederen gaat, in geval Profluid deze uit voorraad levert, over op de wederpartij vanaf het moment dat deze ten behoeve van de wederpartij worden afgezonderd van de overige voorraadartikelen in haar magazijn.
  2. Het risico met betrekking tot de door Profluid aan de wederpartij te leveren goederen gaat, in geval deze namens Profluid direct, door de producent of een derde aan de wederpartij worden verzonden over op de wederpartij op het moment dat deze worden ingeladen ten behoeve van het transport naar de overeengekomen plaats van levering.
  3. Ongeacht wat partijen bepalen met betrekking tot het moment waarop het risico overgaat op de wederpartij, geschiedt eveneens voor risico van de wederpartij; het in- en uitladen, het horizontaal en verticaal vervoer (transport), de montage, installatie, afstelling, inregeling, kalibratie en inbedrijfsstelling van goederen, ook indien dit mocht plaatsvinden voordat het risico overgaat op de wederpartij, zoals bedoeld in de eerst helft van sub. 5.3
 6. Gewicht en hoeveelheid
  1. De metingen en wegingen zoals die op de door Profluid overlegde meet- of weegbrief zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid.
  2. Koper heeft steeds het recht bij de meting of weging tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn, teneinde de controle daarop uit te oefenen.
 7. Levering en Levertijd
  1. De wederpartij dient eventuele tekorten, manco’s of beschadigingen binnen vierentwintig (24) uur na levering zowel telefonisch als via digitale media rechtstreeks te melden aan Profluid. Geacht wordt dat de goederen de wederpartij ten alle tijden in goede orde, compleet en onbeschadigd hebben bereikt.
  2. Profluid is gerechtigd te leveren in deelleveringen.
  3. Profluid is niet verplicht reserveonderdelen te leveren of naleveren na afname van goederen, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen tussen de partijen, en de desbetreffende onderdelen nog leverbaar zijn.
  4. In de aanbieding / overeenkomst genoemde doorloop- en levertijden met betrekking tot de verbintenis zijn geen fatale termijnen. Verzuim treedt daarom niet eerder in dan nadat Profluid door de wederpartij in gebreke is gesteld, en zij nalaat binnen een redelijk termijn alsnog haar verbintenissen in de overeenkomst na te komen.
  5. Profluid is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel als mogelijk in acht te nemen, doch zal zij nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding hiervan. Bij overschrijding van de levertijd is Profluid nimmer gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook.
  6. Bij overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van en excessieve overschrijding zullen beide partijen met elkaar in overleg treden.
  7. Chemicalien kunt u alleen bestellen indien uw leeftijd minimaal 18 jaar is.
 8. Transport en verpakking
  1. Profluid bepaalt geheel naar eigen inzicht de wijze van verpakken, transport, verzending en bijbehorende handelingen van goederen. Onverminderd geldt het bepaalde in sub. 5.3 van deze algemene voorwaarden.
  2. Indien de wederpartij specifieke wensen heeft met betrekking tot de verpakking en/of transport en voor zover Profluid hiermee instemt, is de wederpartij verplicht de hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
 9. Overmacht
  1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder inbegrepen enige tussen de partijen overeengekomen garantieverplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht moet wordt mede verstaan (I) overmacht van toeleveranciers van Profluid, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van Profluid of die door de wederpartij aan Profluid zijn voorgeschreven. (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de wederpartij aan Profluid is voorgeschreven. (IV) overheidsmaatregelen. (V) elektriciteit storing. (VI) storing van computernetwerk, internet, service provider. (VII) Oorlog. (VIII)werkbezetting. (IX) Staking(en). (X) algemene vervoersproblemen. (XI) de onbeschikbaarheid van een of meerdere personeelsleden. (XII)epidemieën of pandemieën. (XIV) financiële crisis. (XV) het niet functioneren van de betalingsnetwerken van de desbetreffende banken.
  2. Wanneer een overmacht situatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Het reeds gepresteerde deel uit de overeenkomst wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
  3. Indien Profluid zich wenst te beroepen op overmacht, zal zij de wederpartij hiervan op de hoogte stellen zodra dit praktisch gezien mogelijk is. De gevolgen van overmacht treden in werking vanaf het moment dat de daartoe leidende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis is ingetreden.
  4. Nakoming in een of meer gevallen tijdens omstandigheden als in de eerste (1e) alinea bedoeld, tast niet het recht aan, in andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging gebruik te maken.
 10. Garantie / Service
  1. Met inachtneming van het elders in de voorwaarden bepaalde garandeert Profluid de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen, en de hiermee samenhangende juiste werking van de door Profluid geleverde goederen conform de productspecificatie.
  2. De garantie geldt slechts voor nieuwe goederen of producten voor een periode van 6 maanden vanaf de levering aan de wederpartij, en voor zover goederen niet zijn uitgesloten van garantie.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Indien Profluid aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Profluid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. Indien Profluid aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Profluid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. De aansprakelijkheid van Profluid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  5. Profluid is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Profluid aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Profluid toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Profluid aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  7. Profluid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 12. Toepasselijk recht
  1. Op alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Haarlem.
 13. Definities
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Profluid: De besloten vennootschap ProFluid gevestigd te Huizen en geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder inschrijfnummer 33137514; zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
   2. Netfly: De eenmanszaak Netfly gevestigd te Groningen en geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel Groningen onder inschrijfnummer 52782956 en BTW-nummer NL163576087B01.
   3. Voorwaarden: De algemene voorwaarden van ProFluid.
   4. Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die met ProFluid een overeenkomst sluit of heeft gesloten, aan wie een aanbieding is verzonden of wordt verzonden.